محمد علي طالبي

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار

و رئیس ستاد انتخابات استان یزد