« بازگشت

تحويل اقلام انتخاباتي در صبح روز انتخابات جهت اعزام به شعب


ساعت 6:30 صبح امروز اقلام انتخاباتي جهت اعزام به شعب در محل فرمانداري ابركوه به نماينده فرماندار تحويل داده شد و كاربران شعب انتخاباتي در قالب هيئت هاي اجرائي، بازرسي، نظارت، نمايندگان فرماندار و انتظامات به حوزه راي گيري مشخص شده خود اعزام گرديدند.