احمد ترحمی بهابادی

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار

و مسوول ستاد امنیت انتخابات استان یزد