معرفی دبیر ستاد انتخابات استان یزد

مصطفی سالاری

مدیرکل امور سیاسی و انتخابات

و دبیر ستاد انتخابات استان یزد