.

حبیب فتاحی

مدیرکل حراست استانداری

و مسوول کمیته استعلامات و حراست ستاد انتخابات استان