فرماندار مهريز :رعایت کامل مقررات و خودداری از افراط و تفریط ضامن برگزاری انتخاباتی سالم و باشکوه است

فرماندار مهريز: