بازدید رئیس ستاد انتخابات استان از روند ثبت نام داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه یزد، اشکذر و بخش ندوشن

بازدید رئیس ستاد انتخابات استان از روند ثبت نام داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه یزد، اشکذر و بخش ندوشن