توضیحات دبیر ستاد انتخابات استان در خصوص پایان بررسی صلاحیت داوطلبان در هیات های اجرایی

توضیحات دبیر ستاد انتخابات استان در خصوص پایان بررسی صلاحیت داوطلبان در هیات های اجرایی