توضیحات رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان از روند تشکیل و فعالیت های این هیئت در شهرستان های استان

توضیحات رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان از روند تشکیل و فعالیت های این هیئت در شهرستان های استان