جلسه کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان و مصاحبه رییس کمیته در خصوص تمهیدات اندیشیده شده در رابطه با زیرساخت‌های ارتباطی شعب اخذ رای استان

جلسه کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان و مصاحبه رییس کمیته در خصوص تمهیدات اندیشیده شده در رابطه با زیرساخت‌های ارتباطی شعب اخذ رای استان