چهارمین نشست خبری دبیر ستاد انتخابات استان؛ تشریح شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و تشریح ماده های 29،28،27 قوانین و مقررات انتخابات مجلس شورای اسلامی

چهارمین نشست خبری دبیر ستاد انتخابات استان؛ تشریح شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و تشریح ماده های 29،28،27 قوانین و مقررات انتخابات مجلس شورای اسلامی