.

.


کامران قربانی

مدیرکل اداری و مالی استانداری

و مسوول کمیته مالی و پشتیانی ستاد انتخابات استان یزد