.

.


اکرم فداکار

مدیرکل فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداری

و مسوول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان