.

.


محمدجواد رامشک

مدیرکل بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری

و مسوول کمیته مالی و پشتیانی ستاد انتخابات استان یزد